EnglishDeutsch
Výrobce tkaných stuh, úzkých textilií a leonských výrobků

Informace o zpracování osobních údajů

Cílem tohoto dokumentu je Vás informovat o způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů, které nám předáváte v souvislosti s poptáváním a prodejem našich výrobků a zboží včetně rozsahu Vašich práv souvisejících se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje, které od Vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s těmito zásadami, platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a v souladu s platným zákonem o ochraně/zpracování osobních údajů.
 
 

Totožnost a kontaktní údaje správce

 • Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost STUHA a.s, se sídlem Radima Drejsla 93, 518 01 Dobruška, Česká republika, IČ: 60108657, DIČ: CZ60108657, registrovaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1002 (dále jen „správce“).
 • Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování: STUHA a.s., Radima Drejsla 93, 518 01 Dobruška, Česká republika, adresa elektronické pošty: info@stuha.cz, telefon: +420 494 621 106.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 

Jaké osobní údaje jsou zpracovávány

 • Zpracováváme Vámi poskytnuté informace nezbytné pro vytvoření a realizaci Vaší objednávky u nás, a to vyplněním objednávkového/poptávkového formuláře na webové stránce www.stuha.cz nebo v písemné, elektronické, osobní či telefonické formě.
 • Mohou být zpracovávány následující údaje: jméno a příjmení, email, telefon, ulice a č.p., město, PSČ, IČO, DIČ, firma, bankovní spojení, případně další údaje, které nám dobrovolně poskytnete.
 

Účel a zákonnost zpracování osobních údajů

 • V případě poptávky je účelem zpracování Vašich osobních údajů jednání o kupní smlouvě a právním základem pro jejich zpracování je náš oprávněný zájem, proti kterému můžete vznést námitku.
 • V případě objednávky je účelem zpracování Vašich osobních údajů prodej a dodání vybraných výrobků a zboží a právním základem pro jejich zpracování je splnění kupní smlouvy.
 • Vaše objednávka je následně zavedena do našeho informačního systému za účelem účetní a daňové evidence a právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je splnění naší právní povinnosti.
 • Pokud byste osobní údaje potřebné k uzavření smlouvy neposkytli, nebude splnění smlouvy možné.
 • Ze strany správce nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.
 

Doba uložení osobních údajů

 • Vaše osobní údaje budou u nás uloženy po dobu nezbytnou pro uplatnění nároků z vad dodaných výrobků a zboží, po dobu potřebnou pro daňové a jiné kontroly, po dobu povinné archivace a po dobu probíhajících soudních sporů.
 • Výjimkou je uložení Vašich osobních údajů v případě poptávky, u které následně nedojde k uzavření kupní smlouvy, tato doba uložení bude 1 rok od získaní údajů.
 

Další příjemci osobních údajů

 • Příjemci Vašich osobních údajů budou zástupci přepravní společnosti, kteří Vám objednané zboží doručí.
 • Studio Animato s.r.o., společnost spravující webové stránky www.stuha.cz.
 • Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 

Práva subjektu údajů

 • Jako subjekt údajů máte právo na potvrzení o zpracování, přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu či aktualizaci, výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
 • Pro uplatnění Vašich práv a pro případ otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji slouží kontaktní údaje uvedené výše.
 • Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.
 

Zabezpečení osobních údajů

 • Správce přijal technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • K osobním údajům mají přístup pouze správcem pověřené osoby, které byly poučeny o ochraně osobních údajů.
 • Data, tedy Vaše osobní údaje zavedené do našeho informačního systému, jsou zálohována, přístupná pouze omezenému počtu správcem pověřených osob, které do systému přistupují z počítačů zabezpečených přístupovými hesly pod svým uživatelským účtem a přístupovým heslem. Datová úložiště jsou zabezpečena přístupovými hesly a umístěna v uzamykatelných prostorech bez možnosti přístupu nepovolaných osob. Osobní údaje v listinné podobě jsou umístěny v uzamykatelných prostorech bez možnosti přístupu nepovolaných osob.
 • Celý objekt správce je vybaven zabezpečovacím systémem.

Závěrečná ustanovení

 • Správce je oprávněn tyto informace měnit a doplňovat. Aktuální verze bude k dispozici na webových stránkách www.stuha.cz v sekci Ochrana osobních údajů.
 
V Dobrušce dne 21.05.2018